TOUCHES PAS A MON FOIE - 2013

Terra cotta with engobe (slip)